×

REKRUTACJA NA NABÓR ZIMOWY W ROK AKADEMICKIM 2022/2023
od 1 grudnia 2022 r. do 28 lutego 2023 r. 

 • Studia I i II Stopnia
 • Studia podyplomowe - nowoczesne zarządzanie obiektem hotelowym i  gastronomią
 • Studia w języku polskim i angielskim

Rejestracja ONLINE

Stypendia

Wnioski dotyczące stypendium rektora dla najlepszych studentów na podstawie średniej ocen za sesmetr zmiowy  roku akademickiego 2021/2022 można składać w terminie od 07.03.2022 r. do 11.03.2022 r. w Sekretariacie Uczelni lub w Dziale Obłsugi Studenta w godzinach od 9:00-15:00 od poniedziałku do piatku.
Wnioski można również przesyłać pocztą tradycyjną liczy się data stempla pocztowego oraz na adres mailowy sekretariat@wshig.poznan.pl.
W przypadku wysyłania wniosku online należy również doslać oryginał wniosku pocztą tradycyjną. 

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu przyznaje pomoc materialną studentom spełniającym wymogi ustawy z dnia 20.07.2018 r. (Prawo o Szkolnictwie Wyższym) i Regulaminu Stypendiów z dnia 01.10.2019 r. W ramach dofinansowania środków MNiSW Komisja Stypendialna udziela pomocy materialnej w formie:

 • Stypendium rektora dla najlepszych studentów
  Przyznawane jest za wyniki w nauce (na jeden semestr) lub za wybitne osiągnięcia w sporcie lub z dziedziny artystycznej (oba na rok akademicki). Wniosek o przyznania stypendiu rektora należy wydrukować ze strony internetowej WSHiG i w przypadku stypendium za wysokie wyniki w nauce złożyć po zaliczeniu sesji zimowej lub letniej. Wymagana średnia ocen powinna wynosić co najmniej 4,75 za semestr. W przypadku wybitnych osiągnięć sportowych należy załączyć zaświadczenie z klubu sportowego wraz z uzyskanymi dyplomami potwierdzającymi aktywność sportową. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, stypendium wypłacane jest do końca każdego miesiąca z pierwszą spłatą za październik i listopad w grudniu roku bieżącego. Kolejny wniosek o stypendium rektora dla najlepszych studentów należy złożyć po zaliczeniu sesji letniej w nowym roku akademickim w październiku. Studentom na ostatnim roku studiów licencjackich jak i magisterskich, stypendium rektora dla najlepszych studentów wypłacane jest do momentu zdania egzaminu dyplomowego, po którym student staje się absolwentem Uczelni (również w przypadku wcześniejszego terminu obrony pracy dyplomowej przed 30 czerwca roku bieżącego).
 • Stypendium dla osób niepełnosprawnych
  Przyznawane jest studentom WSHiG z orzeczeniem o niepełnosprawności. Stypendium wypłacane jest miesięcznie przez okres 10 miesięcy. Wniosek należy wydrukować ze strony internetowej WSHiG i złożyć w październiku wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
 • Stypendium socjalne
  Przyznawane jest tym studentom WSHiG, którzy poprzez wymaganą dokumentację przedstawią swoją trudną sytuację materialną. Stypendium wypłacane jest miesięcznie przez okres 10 miesięcy. Wydrukowany wniosek o stypendium socjalne należy wypełnić i złożyć w październiku w Rektoracie (na II piętrze) bądź wysłać pocztą na adres Uczelni (decyduje data stempla pocztowego).

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów za rok 2020 wszystkich członków rodziny we wspólnym gospodarstwie domowym.
 • Zaświadczenie o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
 • Zaświadczenie o przychodach od podatku dla osób do 26 roku życia za 2020 r.
 • Zaświadczenie o przychodach za rok 2020 osób prowadzących własną działalność gospodarczą, rozliczających się ryczałtowo lub kartą podatkową (załącznik nr 1 we wniosku).
 • Zaświadczenie o podjęciu nauki w przypadku siostry, brata powyżej 18 roku życia.
 • Zaświadczenie z PUP-u w przypadku osób bezrobotnych z informacją o pobieranych zasiłkach.
 • Zaświadczenie o dochodach uzyskanych z gospodarstwa rolnego w przypadku osób je posiadających.
 • Kserokopię postanowień Sądu o rozwodzie, alimentach lub zaświadczenie z funduszu alimentacyjnego, od komornika.

Miesięczna wysokość dochodu Ustawowy próg dochodu na osobę w rodzinie gwarantujący otrzymanie stypendium socjalnego w roku akademickim 2021/2022 wynosi 686,4 zł (netto), a od stycznia 2022 r. 780 zł. Oznacza to, iż studenci i doktoranci, których miesięczny dochód na osobę w rodzinie ustalony zgodnie z przepisami ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym” nie przekracza 668,2 zł, mają prawo do otrzymania stypendium socjalnego w uczelni po spełnieniu ustawowych warunków oraz szczegółowych kryteriów zawartych w regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej określonym przez rektora w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego, a w przypadku doktorantów – uczelnianym organem samorządu doktorantów. Ponadto stypendium socjalne mogą otrzymać również studenci i doktoranci z dochodem przekraczającym tę kwotę, o ile rektor w porozumieniu z organami samorządu studenckiego i samorządu doktorantów określi wyższy próg dochodu uwzględniając możliwości funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów – maksymalnie to 1051,70 zł.

Zapomoga

Może być przyznana na wniosek studenta, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Świadczenie to nie przysługuje, jeśli trudna sytuacja materialna nie jest spowodowana zdarzeniem losowym, a jedynie trudną sytuacją materialną – w takim przypadku student może ubiegać się o stypendium socjalne. Za zdarzenie losowe uznaje się np. śmierć lub ciężką chorobę członka rodziny studenta, klęski żywiołowe (np. pożar, powódź) i in., na skutek których student znalazł się w trudnej sytuacji materialnej. Wniosek należy wydrukować wraz z dokumentacją potwierdzającą zaistniały fakt i złożyć do Uczelnianej Komisji Stypendialnej.

Uwaga: Student może otrzymywać jednocześnie stypendium socjalne i stypendium rektora dla najlepszych studentów lub stypendium dla osób niepełnosprawnych. Od decyzji podjętych w sprawie odmowy przyznania stypendium lub zapomogi, student ma prawo złożyć odwołanie do Odwoławczej Komisji Stypendialnej w terminie.14 dni od otrzymania decyzji. Wypłacane stypendium zwolnione jest z podatku dochodowego przy rozliczeniu rocznym w Urzędzie Skarbowym.

Ważne informacje: 

Prosimy o niezwłoczne odbieranie decyzji stypendialnych na rok akademicki 2021/2022 w Rektoracie Uczelni w godzinach od 9:00-15:00 od poniedziałku do piątku 

Wnioski stypendialne można składać online na adres: sekretariat@wshig.poznan.pl

Po zatwierdzeniu kompletu dokumentów przez pracownika Rektoratu wniosek stypendialny należy dosłać na adres Uczelni.

Uwagi:

 • Podana data jest terminem ostatecznym, od którego nie przysługuje odwołanie.
 • Wnioski należy wypełnić czytelnie.
 • Wnioski należy przesłać pocztą na adres:

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii, ul. Nieszawska 13C, 61-021 POZNAŃ z dopiskiem „Wniosek stypendialny”. Decyduje data stempla pocztowego.

Dokumenty do pobrania: