×

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2022/2023 od 1 kwietnia 2022 r. 

 • Studia I i II Stopnia
 • Studia podyplomowe - nowoczesne zarządzanie obiektem hotelowym i  gastronomią
 • Studia w języku rosyjskim  

Rejestracja ONLINE

Zapisy on-line

UWAGA! Prosimy o uważne wypełnienie ankiety w języku polskim.
Dane kandydata
Adres zameldowania
Adres do korespondencji
Dane osoby kontaktowej (w przypadku zdarzenia losowego)
PROSZĘ O PRZYJĘCIE NA STUDIA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) (dalej: Rozporządzenie RODO), informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, ul. Nieszawska 13C, 61-021 Poznań.
 2. W Wyższej Szkole Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, ul. Nieszawska 19, 61-022 Poznań powołano Inspektora Ochrony Danych Osobowych „IOD” – kontakt iod@wshig.poznan.pl albo powyższy adres korespondencyjny.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzanie będą w celach:
  1. niezbędnych do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i wykonania umowy na studia organizowane przez Wyższą Szkołę Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu i realizacji zadań dydaktycznych wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( tekst. jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 478) - (postawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia RODO);
  2. wykonywania wewnętrznych celów administracyjnych w/w szkoły, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego szkoły (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia RODO);
  3. informacyjnych, marketingu i promocji w/w szkoły, w tym prowadzenia konkursów, utrwalania wizerunku, utrzymywania kontaktu telefonicznego i mailowego oraz promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku szkoły (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO).
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w tym podmioty współpracujące z Wyższą Szkołą Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu w celach związanych z rekrutacją na studia organizowane przez ww. Szkołę i w związku z wykonaniem umowy na studia lub w celach związanych z realizacją usług informacyjnych, marketingowych i promocyjnych Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3. celów przetwarzania, tj.:
  1. w zakresie związanym z wykonaniem umowy – w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora;
  2. w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych szkoły – do momentu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów uczelni stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
  3. w zakresie marketingu i promocji szkoły – do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na takie przetwarzanie.
 6. W związku z przetwarzaniem udostępnionych przez Panią/Pana danych osobowych:
  1. przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych, sprostowania swoich danych, usunięcia swoich danych, ograniczenia przetwarzania swoich danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, przenoszenia swoich danych.
  2. w przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
 7. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez Wyższą Szkołą Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, konsekwencją czego będzie uzyskanie przez Panią/Pana wyselekcjonowanej informacji, w tym informacji marketingowo-promocyjnej.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych osobowych, może skutkować odmową zawarcia umowy z Wyższą Szkołą Hotelarstwa i Gastronomii lub niemożnością uczestnictwa w ankietach, akcjach promocyjnych i otrzymywania ofert marketingowych.
 9. Klauzule - zgody: