×

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2023/2024
przedłużona do 31 października 2023 r.

  • Studia I i II Stopnia
  • Studia podyplomowe - nowoczesne zarządzanie obiektem hotelowym i gastronomią
  • Studia w języku polskim i angielskim

Rejestracja ONLINE

Wymagane dokumenty

Zapoznaj się z wykazem wymaganych dokumentów:

  • formularz zgłoszeniowy
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich lub magisterskich) lub kserokopia dyplomu z potwierdzoną zgodnością z oryginałem
  • 2 szt. zdjęć legitymacyjnych (podpisane imieniem i nazwiskiem)
  • dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej

Uwaga! Studenci specjalności Hotelarstwo i Gastronomia oraz wszyscy ci, którzy chcą wyjechać na praktyki, powinni wykonać badanie na nosicielstwo (w Sanepidzie). Na jego podstawie lekarz medycyny pracy wydaje zaświadczenie dotyczące osób wykonujących pracę w procesie produkcji i obrocie żywnością, należy je dostarczyć z chwilą rozpoczęcia roku akademickiego lub przed wyjazdem na praktyki, w przypadku praktyk zerowych