×

Informujemy, że od 03.04.2024 ruszyła rekrutacja na rok akademicki 2024/2025

Zapisz się już dziś!

Stypendia

 

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w restrukturyzacji w Poznaniu przyznaje pomoc materialną studentom spełniającym wymogi ustawy z dnia 20.07.2018 r. (Prawo o Szkolnictwie Wyższym) i Regulaminu Stypendiów. W ramach dofinansowania z środków MEiN Komisja Stypendialna udziela pomocy materialnej w formie:

1. Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

  • Stypendium Rektora dla najlepszych studentów może otrzymac student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen i nie otrzymał ocen niedostatecznych. Wymagana średnia ocen powinna wynosić co najmniej 4,75 za rok studiów.
  • Stypendium Rektora za wysokie osiagnięcia sportowe może otrzymac student, który uzyskał wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie miedzynarodowym lub krajowym  (uważa się zajęcie co najmniej 6-go miejsca w następujacych zawodach międzynarodowych lub krajowych: Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, Uniwersjada, Mistrzostwa Polski, Akademickie Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Szkół Wyzszych) w poprzednim roku akademickim.
  • Stypendium Rektora za osiagnięcia artystyczne może otrzymav student, który uzyskał nagrody i wyróznienia w konkursach o zasięgu krajowym.
  •  Studentom na ostatnim roku studiów licencjackich jak i magisterskich, Stypendium Rektora dla najlepszych studentów wypłacane jest do momentu zdania egzaminu dyplomowego, po którym student staje się absolwentem Uczelni (również w przypadku wcześniejszego terminu obrony pracy dyplomowej przed 30 czerwca roku bieżącego).

2. Stypendium dla osób z niepełnosprawnością

  • Stypendium dla osób z niepełnosprawnością może otrzymać student z tutułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu ( pod warunkiem posiadania wydanego w Polsce orzeczenia o stopniu niepełnosprawności ). Stypendium dla osób z niepełnosprawnością może być przyznawane w trakcie trwania roku akademickego po stwierdzeniu niepełnosprawności. Stypendium jest przyznawane wówczas od miesiaca, w którym złożono wniosek bez możliwości wyrównania za poprzednie miesiące.

3. Stypendium socjalne

  • Stypendium socjalne może otrzymać student znajdujacy się w trudnej sytuacji materialnej. Miesięczna wysokość stypendium socjalnego zależy od wysokości miesięcznego dochodu na osobe w rodzinie studenta.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

1.     Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego  

2.     Zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny studenta, 
w tym odpowiednio: 

1)     zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny studenta i studenta w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym student ubiega się o stypendium socjalne, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U, nr 80 poz. 350 tj. z dnia 15 czerwca 2021 r. Dz.U. z 2021 r. poz.1128 ze zm.), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne. Zaświadczenie z urzędu skarbowego powinno zawierać także informację, czy osoba ubiegająca się o to zaświadczenie uzyskała, bądź nie, dochody podlegające opodatkowaniu na innych zasadach (np. ryczałt, karta podatkowa). Obowiązkowo dla wszystkich członków rodziny powyżej 18 roku życia, również wnioskodawcy.

Uwaga: Jeśli zaświadczenie z Urzędu Skarbowego stwierdzającego wysokość dochodu nie zawiera informacji na temat wysokości składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, student zobowiązany jest o dostarczenie zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych stwierdzające wysokość w/w składek;

2)     oświadczenie o wysokości dochodu uzyskanego w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej wraz z zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości przychodu oraz o wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym student ubiega się o stypendium socjalne, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie   przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zaświadczenie powinno zawierać informacje o formie opłacanego podatku, a także w przypadku karty podatkowej - wartość zapłaconego podatku, w przypadku ryczałtu - wysokość stawki podatkowej i należnego podatku; 

3)     zaświadczenia o wysokości zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym student ubiega się o stypendium socjalne; 

4)     oświadczenia członków rodziny studenta i studenta o wysokości innego dochodu niepodlegającego opodatkowaniu, uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym student ubiega się o stypendium.

5)     w przypadku uzyskania przez członków rodziny dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, na który student składa wniosek o stypendium socjalne, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w okresie, na który ustalane jest prawo do świadczeń - dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany; 

6)     w przypadku uzyskania przez członków rodziny studenta dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, na który student składa wniosek o stypendium socjalne, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w okresie, na który ustalane jest prawo do świadczeń - dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu, czyli za drugi miesiąc uzyskiwania dochodu.

3. W przypadku ubiegania się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta – oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego 

2.     Inne dokumenty i oświadczenia: 

1)     zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym, z którego ustala się dochód wraz z oświadczeniem.

2)     umowa dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości gospodarstwa rolnego, znajdującego się w posiadaniu rodziny studenta lub studenta, w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej; 

3)     umowa zawarta w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną; 

4)     kopia odpisu podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną studenta, albo kopia odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub kopia odpisu zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd zobowiązującego do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną studenta, a także: 

a)     przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem, lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd, do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny studenta; 

b)     przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymywanych alimentów oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w orzeczeniu lub ugodzie sądowej, lub ugodzie przed mediatorem; 

c)     informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą; 

d)     oświadczenie oraz przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymywanych alimentów w przypadku uzyskania alimentów wyższych niż zasądzone w orzeczeniu, ugodzie sądowej lub ugodzie przed mediatorem; 

e)     w przypadku niezasądzonych alimentów - oświadczenie o wysokości alimentów płaconych dobrowolnie przez rodzica udokumentowane potwierdzeniami przelewów lub pisemnym zobowiązaniem rodzica do płacenia alimentów w określonej miesięcznie wysokości; 

5)     decyzja funduszu alimentacyjnego o przyznaniu świadczeń z funduszu i ich wysokości miesięcznej; 

6)     odpis wyroku oddalającego powództwo o roszczenia alimentacyjne; 

7)     kopia prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka; 

8)     odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawienie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach; 

9)     odpis zupełny aktu urodzenia, w przypadku gdy ojciec jest nieznany; 

10)   informacja sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka lub odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie dziecka w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, lub która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka (dziecko to wlicza się wówczas do rodziny studenta);

11)   kopia odpisu prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację, albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka – w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko; 

12)   oświadczenie oraz dokumenty określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu przez studenta lub członka rodziny studenta; 

13)   oświadczenie oraz dokumenty określające wysokość dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, na który student składa wniosek o stypendium socjalne, oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany, jeżeli dochód jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do stypendium; 

14)   oświadczenie oraz dokumenty określające wysokość uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty, jeżeli dochód ten był uzyskany po roku kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę do ustalania prawa do stypendium socjalnego, i dochód ten jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do stypendium;

15)   kopia aktu zgonu w przypadku zmiany stanu rodziny studenta w stosunku do stanu z roku, z którego oblicza się dochód; 

16)   kopia aktów zgonu rodziców lub kopia odpisów wyroków zasądzających alimenty, w przypadku rodziny niepełnej; 

17)   orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub o częściowej, lub całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji, lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów studenta lub członków rodziny studenta powyżej 18 roku życia, o ile nie uczą się i pozostają na utrzymaniu studenta lub rodziny studenta; 

18)   zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające fakt pozostawania bez pracy z prawem lub bez prawa do zasiłku w przypadku bezrobotnych członków rodziny studenta. Zaświadczenie takie jest bezwzględnie wymagane również, gdy mamy do czynienia z utratą i uzyskaniem dochodu. Zaświadczenie takie musi zawierać informacje o wysokości uzyskiwanego zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych i okresie jego otrzymywania; 

19)   oświadczenie o pozostawaniu bez pracy w przypadku osoby niepracującej, niezarejestrowanej w urzędzie pracy; 

20)   zaświadczenie pracodawcy o terminie urlopu wychowawczego członka rodziny studenta i okresie, na jaki został on udzielony, oraz o okresach zatrudnienia; 

21)   zaświadczenie z urzędu skarbowego dla rodzica, który nigdy nie pracował, zawierające informację, że nie osiągał dochodów bądź nie rozliczał się z urzędem skarbowym w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku przez studenta o świadczenie; 

22)   zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły lub szkoły wyższej rodzeństwa lub dzieci wnioskodawcy do 26 roku życia. Istnienie rodzeństwa lub dzieci do 18 roku życia należy udokumentować odpisem skróconym aktu urodzenia; 

23)   kopię odpisu wyroku sądu orzekającego ubezwłasnowolnienie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej jednego z rodziców; 

24)   zaświadczenie o wysokości dochodów członka rodziny studenta w przypadku, jeśli osiągał on dochody poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w roku kalendarzowym, z którego ustala się dochód. 

3.     Pozostałe niezbędne dokumenty konieczne do ustalenia dochodu w rodzinie studenta lub poświadczające jego sytuację rodzinną (np. zaświadczenie o otrzymywaniu zasiłków z ośrodka pomocy społecznej, zaświadczenie z policji o zaginięciu członka rodziny studenta, zaświadczenie o sytuacji kryzysowej w rodzinie studenta, zaświadczenie o przebywaniu członka rodziny studenta w miejscach odosobnienia, decyzje o uzyskaniu renty rodzinnej, renty socjalnej itd.). 

4.     Aktualne zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny, w przypadku kiedy miesięczny dochód na osobę w rodzinie studenta nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. nr 64 poz. 593;tj. z dnia 17 listopada 2021 r. Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.)

Uwaga: student ubiegający się o stypendium socjalne, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 600,00 zł, zobowiązany jest do złożenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej oraz rodziny obejmującego okres od roku bazowego (tj. roku poprzedzającego rak akademicki w którym student ubiega się o świadczenie) do dnia wydania zaświadczenia;

Obowiązek przedłożenia takiego zaświadczenia ma również student – cudzoziemiec mający prawo do ubiegania się o stypendium socjalne.

5.     Dokumenty dotyczące studentów cudzoziemców, o ile przysługuje im prawo do świadczeń to znaczy jeżeli posiadają: 

1)     zezwolenie na pobyt stały lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej; 

2)     zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa, art. 159 ust. 1 (tj. w celu połączenia się z rodziną), lub art. 186 ust. 1 pkt 3 (tj. zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego udzielone przez inne państwo członkowskie UE w celu wykonywania pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej na terenie RP, lub podjęcia lub kontynuowania studiów, lub szkolenia zawodowego na terenie RP, lub z powodu innych okoliczności uzasadniających jego pobyt na terenie RP) lub pkt. 4 (jest członkiem rodziny cudzoziemca, o którym mowa w pkt. 3) ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1650, t.j. z dnia 17 listopada 2021 r. Dz.U. z 2021 r. poz. 2354 ze zm.); 

3)     decyzja o uzyskaniu statusu uchodźcy nadanego w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzystania z ochrony czasowej, albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

4)     certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego co najmniej na poziomie biegłości językowej C1, wydawanego przez Państwową Komisję do Spraw Poświadczeń Znajomości Języka Polskiego jako Obcego; 

5)     Karta Polaka lub decyzja w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia; 

6)     akt małżeństwa w przypadku małżonków, wstępnych lub zstępnych obywatela Rzeczypospolitej Polskiej mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

7)     zezwolenie na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 151 ust. 1 lub art. 151 b ust. 1, lub 156 b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1650, t.j. z dnia 17 listopada 2021 r. Dz.U. z 2021 r. poz. 2354 ze zm.).  

6. Student, który nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych, może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez te osoby oraz będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek, jeżeli spełnia jeden z następujących warunków:

1) ukończył 26. rok życia, przy czym obowiązkowo spełnia podstawowe kryteria

2) pozostaje w związku małżeńskim, przy czym obowiązkowo spełnia podstawowe kryteria

3) ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w ust. 7 pkt 4, przy czym obowiązkowo spełnia podstawowe kryteria

4) osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej, przy czym obowiązkowo spełnia podstawowe kryteria 5) posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku podatkowym oraz w roku bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. 228, poz. 2255, tj. z dnia 24 lutego 2022 r. Dz.U. z 2022 r. poz. 615 ze zm.), 

(stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku podatkowym oraz w roku bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia oświadczenia, jest wyższy lub równy 930,35 zł;))

przy czym obowiązkowo spełnia podstawowe kryteria dotyczące stypendiów socjalnych. Student, o którym mowa powyżej, składa oświadczenie, że nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych.

7. W przypadku nie egzystowania we wspólnym gospodarstwie domowym z jednym z rodziców: kserokopię wyroku sądu lub ugody sądowej o aktualnej wysokości alimentów na rzecz członków rodziny; jeśli nie orzeczono sądownie wysokości alimentów: przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość alimentów otrzymywanych przez członków rodziny; zaświadczenie o nieściągalności alimentów wydane przez komornika;

8. Zaświadczenie o pobieraniu nauki przez rodzeństwo/dzieci poniżej 18 roku życia lub akt urodzenia rodzeństwa/dzieci nie pobierających jeszcze nauki;

9. Zaświadczenie o pobieraniu nauki przez osoby, które ukończyły 18 lat;

10. Osoby, które w roku kalendarzowym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, lub po tym roku uzyskały / utraciły dochód, zobowiązane są do złożenia oświadczenia o dochodzie uzyskanym / utraconym, każdorazową utratę lub uzyskanie dochodu należy wykazać na osobnym druku wraz z dokumentami i oświadczeniami wskazanymi na tych formularzach);

11. Dokumenty dotyczące studentów cudzoziemców, o ile przysługuje im prawo do świadczenia, muszą być przetłumaczone na język polski, przez tłumacza przysięgłego.

 

Miesięczna wysokość dochodu 

Stypendium socjalne dotyczy osób, których średniomiesięczny dochód nrtto na jedną osobę w gospodarstwie domowym nieprzekracza kwoty 1290 zł.

4. Zapomoga

Może być przyznana na wniosek studenta, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Świadczenie to nie przysługuje, jeśli trudna sytuacja materialna nie jest spowodowana zdarzeniem losowym, a jedynie trudną sytuacją materialną – w takim przypadku student może ubiegać się o stypendium socjalne. Za zdarzenie losowe uznaje się np. śmierć lub ciężką chorobę członka rodziny studenta, klęski żywiołowe (np. pożar, powódź) i in., na skutek których student znalazł się w trudnej sytuacji materialnej. 

 

Uwagi:

  • Podana data jest terminem ostatecznym, od którego nie przysługuje odwołanie.
  • Wnioski należy wypełnić czytelnie.
  • Wnioski należy przesłać pocztą na ponizszy adres:   

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii, ul. Nieszawska 13C, 61-021 POZNAŃ z dopiskiem „Wniosek stypendialny”. Decyduje data stempla pocztowego.

Dokumenty do pobrania: